Personvernregler

Denne personvernerklæringen beskriver våre gjeldende retningslinjer og praksis knyttet til personopplysningene vi henter inn direkte fra deg og/eller via nettstedet. Når vi i personvernreglene refererer til "vår", "oss" og "vi", refererer vi til LEO Pharma A/S og LEO Laboratories Limited. Når du registrerer deg på nettstedet for å få QualityCare™ Patient Support Service, gir du eksplisitt samtykke til at vi kan hente inn og bruke informasjonen som er angitt i vedlegg 1 i disse personvernreglene. Før du sender inn noe informasjon via dette nettstedet, må du lese personvernreglene og samtykkeskjemaet nedenfor og gi uttrykkelig samtykke til bruk av personopplysninger i samsvar med personvernreglene og samtykkeerklæringen.

Begrepet "personopplysninger" refererer til personlig identifiserbar informasjon om deg, som navn, fødselsdato, helseinformasjon, e-postadresse eller postadresse og telefonnummer.

Personvern – bruk av innsamlet personlig informasjon om deg

Personlige data som sendes inn på nettsidene, vil være konfidensielle og bare brukes til formål angitt i disse personvernreglene og i samtykkeskjemaet.

Slik kan vi bruke personlige opplysninger:

 • for å administrere nettsiden og forretningsdriften vår, inkludert statistisk analyse
 • til å aktivere din bruk av tjenestene som er tilgjengelige på nettsidene
 • til å tilpasse besøkene dine på nettstedet, hjelpe deg mens du bruker nettstedet og håndtere kommentarer og svare på spørsmål
 • til å kontakte deg via e-post, sms, telefon eller per post om du har bedt om dette, også i markedsføringsøyemed
 • til å gjennomføre undersøkelser, studier og evalueringer
 • til å forstå hvem som bruker nettsiden, og hvordan vi bedre kan forstå behovene og interessene til brukere, for å forbedre nettsiden
 • til å overholde gjeldende lover, forskrifter og god forretningspraksis
 • til alle andre formål som du har samtykket i

Personvern – hvordan er den personlige informasjonen sikret?

For å forhindre uautorisert tilgang, opprettholde datanøyaktighet og sikre riktig bruk av informasjonen, har vi iverksatt nødvendige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn på nettet.

Ansatte som har tilgang til personopplysninger, har fått opplæring i å håndtere slike data på riktig måte, og i samsvar med våre sikkerhetsprotokoller og strenge standarder for konfidensialitet. Selv om vi ikke kan garantere mot eventuelle tap, misbruk, uautorisert avsløring, endring eller ødeleggelse av data, iverksetter vi nødvendige tiltak for å prøve å forhindre slike uheldige hendelser.

Du har herved forstått og samtykker i at personopplysningene dine vil være tilgjengelige:

 • for LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S og alle andre selskaper i LEO Pharma-konsernet
 • for tredjeparter som tilbyr teknisk støtte (f.eks. vertstjenester)
 • for tredjeparts tjenesteleverandører som bistår selskaper i LEO Pharma-konsernet, eller for å sende informasjon til deg
 • for alle foreslåtte stedfortredere, erververe eller kjøpere av et selskap i LEO Pharma-konsernet som behandler personopplysningene dine i samsvar med disse personvernreglene
 • for alle statlige, administrative, rettslige eller regulerende myndigheter for å samarbeide i forhandlinger, undersøkelser og utredninger foretatt av slike myndigheter, eller for å følge eventuelle juridiske eller forskriftsmessige krav

Du forstår at disse mottakerne kan befinne seg i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), blant annet i USA, som kanskje ikke har lover som tilsvarer personvernlovgivningen i EØS.

Personvern – rettigheter og plikter

Du kan be oss eller en tredjepart som er instruert av oss, til å:

 • gi deg informasjon om personlige data som behandles, formålene med databehandlingen, kategorier av mottakere av data, samt all tilgjengelig informasjon om kilden til slike data
 • korrigere, slette eller sperre personopplysninger som vi eller en tredjepart instruert av oss har om deg, dersom opplysningene viser seg å være unøyaktige eller misvisende
 • Hvis du har bedt om å motta informasjon fra oss, f.eks nyhetsbrev o.l., og ikke ønsker å motta ytterligere informasjon, kan du enkelt velge å ikke motta ytterligere informasjon fra oss ved å sende en e-post til adressen som er angitt nederst i personvernreglene.

Hvis personopplysningene som vi eller en tredjepart instruert av oss har om deg, blir endret, må du gi oss beskjed så snart som mulig, slik at vi kan oppdatere arkivene våre.

Datakontrollører

Datakontrollørene som er ansvarlige for dette nettstedet, er LEO Laboratories Limited og LEO Pharma A/S.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål til disse personvernreglene eller hvordan vi bruker personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å bruke noen av dine personvernrettigheter, ber vi om at du kontakter Medisinsk avdeling hos LEO Pharma AS (e-post: info.no@leo-pharma.com) eller skriver til LEO Pharma AS, Fornebuveien 37, 1366 LYSAKER.

VEDLEGG 1 SAMTYKKESKJEMA

Vi forstår at personvern er viktig for deg, og vi er forpliktet til å verne om privatlivet, sikkerheten og nøyaktigheten i dine personopplysninger.

Datainnsamling og -behandling knyttet til formålet for deltakelse i QualityCare™ Pasient Support Service

Hvis du registrerer deg for å motta QualityCare™ Pasient Support Service, medgir du å ha forstått og eksplisitt gitt samtykke til at LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S og tilknyttede selskaper innenfor LEO Pharma-konsernet kan innhente, behandle eller bruke personopplysninger om deg som er fremsatt i dette samtykkeskjemaet og personvernreglene. Dette vil omfatte, men ikke være begrenset til følgende personopplysninger ("pasientstøttedata"):

 • Kontaktinformasjon inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Kjønn, alder og sykdom
 • Varighet av sykdom

QualityCare™-databasen driftes sentralt av LEO Pharma A/S med en tjenesteleverandør i Danmark. I fremtiden kan vi bestemme oss for å drifte dataopplysningene hos et selskap i LEO Pharma-konsernet eller hos en annen tjenesteleverandør. Patientstøttedata vil bli behandlet for følgende formål:

 • for å gi støttetjenester i henhold til individuelle profiler basert på individuelt inntastede data som behandles av en algoritme, samt til å kontakte deg
 • for å gi tilbakemelding til helsepersonell, pasientforeninger og andre instanser i helsevesenet
 • for å forbedre QualityCare™ Pasient Support Service når det gjelder funksjonalitet, innhold og innovasjon
 • for å rapportere bivirkninger til selskaper i LEO Pharma-konsernet og regulerende helsemyndigheter ved hjelp av avidentifiserte data

Vi kan sende deg meldinger om pasientstøttetjenester via e-post, SMS eller elektronisk på andre måter. Du samtykker herved til slik kommunikasjon, og du forstår at vi kan bruke en tjenesteleverandør ved utsending av slik informasjon, og at standard tekst og datakostnader kan påløpe.

Overføring av pasientstøttedata

Du har herved forstått og samtykker i at personopplysningene dine vil bli gjort tilgjengelige:

 • for LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S og alle andre selskaper i LEO Pharma-konsernet
 • for tredjeparter som tilbyr teknisk support (f.eks. vertstjenester) knyttet til QualityCare™-databasen
 • for tredjeparts tjenesteleverandører som bistår selskaper i LEO Pharma-konsernet med vedlikehold og utvikling av QualityCare™-konseptet og plattformen, eller for å sende kommunikasjon til deg
 • for alle foreslåtte stedfortredere, erververe eller kjøpere av et selskap i LEO Pharma-konsernet som behandler pasientstøttedata i samsvar med dette samtykkeskjemaet
 • for alle statlige, administrative, rettslige eller regulerende myndigheter for å samarbeide i forhandlinger, undersøkelser og utredninger foretatt av slike myndigheter, eller for å følge eventuelle juridiske eller forskriftsmessige krav

Du forstår at disse mottakerne kan befinne seg i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), blant annet i USA, som kanskje ikke har lover som tilsvarer personvernlovgivningen i EØS.

En oversikt over alle selskaper i LEO Pharma-konsernet samt selskapets adresser er tilgjengelig på www.leo-pharma.com, og du bør sjekke denne siden regelmessig.

Informasjon, rettelser, sletting eller sperring av personopplysninger / tilbaketrekking av samtykke

Pasientstøttedata gis av deg på frivillig basis. Hvis du ikke gir oss pasientstøttedata, kan dette innebære at vi ikke kan være i stand til å tilby deg en individualisert pasientstøttetjeneste.

Du kan når som helst be om å få tilgang til den informasjonen vi har om deg. Du kan også når som helst be om korrigering, sletting eller sperring av pasientstøttedata i samsvar med gjeldende lover om personvern. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket med fremtidig effekt, uten å måtte oppgi noen grunn. Vi vil ikke ta betalt for tilgang til eller korrigering, sletting eller sperring av pasientstøttedata.

Hvis du har spørsmål til disse personvernreglene eller hvordan vi bruker pasientstøttedata, eller hvis du ønsker å bruke noen av dine personvernrettigheter, ber vi om at du kontakter Medisinsk avdeling hos LEO Pharma AS (e-post: info.no@leo-pharma.com) eller skriver til LEO Pharma AS, Fornebuveien 37, 1366 LYSAKER.